.
Våra tjänster

Hängivenhet kräver ansträngning och engagemang. Vårt engagemang inkluderar våra klienters affäsverksamhet, som är en viktig del av vår egen.

Tjänster för privatpersoner

Reims & Co erbjuder heltäckande juridiska tjänster för privatpersoner. Vi har en synnerligen långvarig och gedigen erfarenhet inom de flesta juridiska områden som berör individen. Vi handhar bl.a. utredning och skifte av dödsbon, äktenskapsskillnader, uppsättande av testamenten och äktenskapsförord, generationsväxlingar och övriga egendomsöverlåtelser, olika typer av fastighetsrätt och hyresrätt samt arbetsrättsliga frågor och rättegångar. Vidare erbjuder vi skattekonsultation. Vi har lång erfarenhet av skötsel av internationella familjerättsliga ärenden.

Tjänster för företagskunder

Reims & Co betjänar inhemska och utländska klienter inom alla affärsjuridikens centrala områden. Våra klientförhållanden är ofta långvariga och tack vare detta har vi kännedom om och förstår det centrala innehållet och målsättningarna i klientens affärsverksamhet.

Till de tjänster som vi erbjuder hör bl.a. juridisk rådgivning till våra klientföretag, uppgörande av i affärslivet erforderliga avtal och övriga dokument, biträdande vid avtalsförhandlingar, planering och förverkligande av företagstransaktioner och biträdande vid rättegångar rörande affärstvister.

Arbetsrätt
Arvs- och familjerätt
Avtalsrätt
Bolagsrätt (inkl. hus- och fastighetsbolag)
Byggnadsrätt
Europarätt
Fastighetsrätt
Förenings- och stiftelserätt
Försäkringsrätt
Förvaltningsrätt
Handelsrätt
Insolvensrätt
Kommunalrätt
Konkurrensrätt
Konsumenträtt
Mediarätt
Miljörätt
Offentliga upphandlingar
Rättegångar
Skatterätt
Skadeståndsrätt
Skiljemannaförfarande
Värdepappersmarknadsrätt

Arvs- och familjerätt
arvskiften
bouppteckningar och boutredningar
förmyndarskapsärenden
generationsskiften
kvarlåtenskapsplanering
testamenten
vårdnad, underhåll och umgängesrätt
äktenskapsförord
äktenskapsskillnad

Skatterätt
förhandsbesked
skattebesvär
skattedeklarationer
skatterådgivning och -planering

Övrigt
allmän bolagsrättslig rådgivning
arbetsrättsliga frågor
avtalsrättsliga frågor
egendomsöverlåtelser
fastighetsärenden
företagsköp
förvaltningsrättsliga ärenden
försäkringar
grundande av företag
hyresärenden
indrivningar
konkurser
konsumentskyddsfrågor
lån, pantsättning och borgen
juridiska frågor inom läkemedelsindustrin
rättegångar
samfunds och privatpersoners egendomstransaktioner
skadestånd
skiftesförrättningar, miljö- och planläggningsfrågor

Reims & Co Helsingfors

Alexandersgatan 15 B, 6 vån.
00100 Helsingfors
Finland

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ta kontakt