Sopimusoikeus

Agenttisopimukset

Agenttisopimukset

Kirjoittanut
Max Jaakkola

3.10.2019 — Agenttisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka tehdään elinkeinonharjoittajana toimivan agentin ja päämiehen välillä, ja jossa agentti sitoutuu päämiehen lukuun edistämään päämiehen tavaroiden myyntiä tai ostoa hankkimalla tarjouksia päämiehelle (välittäjäagentti) tai päättämällä päämiehen nimissä myynti- tai ostosopimuksia (päätäntäagentti).

Suomessa päämiehen ja agentin välistä suhdetta sekä siihen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia on säännelty kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa. Kyseisessä laissa on vain jonkin verran pakottavia säännöksiä eli sellaisia säännöksiä, joista ei ole päämiehen ja agentin välisellä sopimuksellakaan mahdollista poiketa. Suurin osa kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain säännöksistä tuleekin sovellettavaksi ainoastaan siinä tapauksessa, ettei agenttisopimuksesta, päämiehen ja agentin omaksumasta käytännöstä tai kyseisellä alalla sovellettavasta kauppatavasta muuta johdu.

Agenttisopimuksen ei tarvitse olla kirjallinen, jotta se olisi pätevä. Vastaavalla tavalla kuin muissakin sopimussuhteissa on suositeltavaa, että agenttisopimus tehdään kirjallisesti. Näin molemmille osapuolille on selvempää, mistä sopimuksessa on sovittu. Huomionarvoista on myös se, että agenttisopimus, ja mahdolliset muutokset siihen, on kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetun lain mukaan tehtävä kirjallisesti jos jompikumpi sopimuksen osapuolista sitä vaatii.

Agenttisopimuksen sisällöstä neuvoteltaessa ja sopimusehtoja laadittaessa on varsin paljon seikkoja, joihin tulisi kiinnittää huomiota. Alla on esimerkinomaisesti mainittu joitakin seikkoja, joihin on ainakin syytä kiinnittää huomiota agenttisopimuksen sisällöstä neuvoteltaessa ja varsinaista sopimusta laadittaessa.

  • tehdäänkö toistaiseksi voimassa oleva sopimus vai määräaikainen sopimus
  • onko agentti oikeutettu tekemään sopimuksia päämiehen nimissä vai ainoastaan hankkimaan tarjouksia päämiehelle
  • irtisanomisajan pituus
  • miten isoon provisioon agentti on oikeutettu ja miten se lasketaan
  • salassapito
  • agentin mahdollinen kilpaileva toiminta
  • sopimussuhteeseen sovellettava lainsäädäntö
  • riidanratkaisufoorumi (yleinen tuomioistuin vai välitystuomioistuin)

Asianajotoimisto Reims & Co Oy:llä on pitkä kokemus niin agenttisopimusten kuin muidenkin sopimusten laatimisesta. Avustamme teitä mielellämme erilaisten sopimusten laadinnassa ja tarkastamisessa.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä