Verotus

Aktiesparkonto är ett nytt sparinstrument

Aktiesparkonto är ett nytt sparinstrument

Kirjoittanut
Kate von Konow

10.12.2019 — Ett nytt sparinstrument tas i bruk från början av år 2020, nämligen aktiesparkonton. Här kommer information om aktiesparkontot, hur det fungerar och hur det beskattas.

En fysisk person kan öppna ett aktiesparkonto, men man kan ha bara ett aktiesparkonto åt gången. Aktiesparkonton tillhandahålls av banker, värdepappersföretag och motsvarande serviceleverantörer inom EU.

En person kan överföra högst 50 000 euro i pengar till aktiesparkontot. De insatta medlens värde kan växa fritt och insättningsgränsen inverkar inte på det. Enbart pengar kan sättas in på kontot i sådana belopp och i den takt man önskar till dess taket om 50 000 euro för insättningar har uppnåtts. Om gränsen på 50 000 euro har uppnåtts är det dock möjligt att sätta in pengar på nytt om man har tagit ut pengar från kontot så att insättningarna igen är under 50 000 euro. Det finns inga uttagsgränser i fråga om belopp eller tidsintervaller.

För pengarna på aktiesparkontot kan innehavaren köpa börsaktier och First North-aktier. Man kan investera i både finska och utländska aktier med medlen på kontot. Innehavaren av kontot väljer själv vilka aktier som köps samt till vilket belopp. Man kan inte köpa t.ex. noterade fonder för pengarna.

Aktierna på kontot står i innehavarens eget namn. Äganderättigheter förknippade med aktierna tillhör ägaren till kontot och ägaren kan således rösta på bolagstämmor. Dividenderna betalas in på kontot.

Influtna dividender kan placeras på nytt utan att skatt behöver betalas. Aktier i aktiesparkontot kan också säljas utan direkta skattekonsekvenser. Ägaren till kontot kan alltså sälja aktier utan att i det skedet ännu betala skatt, förutsatt att ägaren inte tar ut pengar från aktiesparkontot. Avkastningen inom kontot kan investeras på nytt.

Idén med aktiesparkontot är att skatt betalas på avkastningen enligt gällande kapitalskattesats (för tillfället 30 eller 34 %) först i det skede då medel tas ut från kontot. Beskattningen av ett aktiesparkonto fungerar alltså på samma sätt som för placeringsfonder. Ägaren till kontot betalar skatt i det skede då medel tas ut från kontot. Transaktioner inom kontot beskattas inte.

Den bank (tjänsteleverantör) i vilken aktiesparkontot öppnas ska föra bok över hur mycket pengar som satts in på kontot, hur stor värdeökningen är på kontot och hur mycket pengar som lyfts från kontot. Man kan byta tjänsteleverantör utan skattekonsekvenser och om man byter tjänsteleverantör ska nyss nämnda uppgifter överföras till den nya tjänsteleverantören.

Observeras bör följande:

  • för dividenderna på ett aktiesparkonto betalas full kapitalskatt (30 eller 34 %) när pengarna lyfts ut (en person som äger aktier utanför ett aktiesparkonto betalar kapitalskatt på endast 85 % av dividendinkomsten)
  • då man sålt eller fått dividender till aktiesparkontot kan avkastningen förvaras i form av pengar på aktiesparkontot, utan att skatt utgår i det skedet
  • ifall man har gjort förluster och aktiesparkontot är på minus då det avslutas, uppstår det en överlåtelseförlust. Denna förlust kan avdras först när kontot avslutas helt
  • ingen presumtiv anskaffningsutgift kan tillämpas inom ett aktiesparkonto.

Ifall aktiesparkontot går i arv värderas medlen på värdeandelskonton och inlåningskonton som hänför sig till aktiesparkontot till gängse värde vid dödstillfället. Det uppstår inte några inkomstskattepåföljder då ett aktiesparkonto avslutas på grund av ett dödsfall. Såsom arvtagarens anskaffningsvärde för aktierna betraktas beskattningsvärdet som fastställts i arvsbeskattningen.

Ovanstående skrivelse är endast avsedd att vara informativ och tar inte ställning till huruvida ett aktiesparkonto är lämpligt eller fördelaktigt för någon enskild person.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä