Työoikeus

Häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua koskevan asian selvitys ulkopuolisen asianajotoimiston toimesta

Häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua koskevan asian selvitys ulkopuolisen asianajotoimiston toimesta

Kirjoittanut
Merituuli Lukkari

26.6.2024 — Työnantajalla on velvollisuus puuttua työpaikalla tapahtuvaan häirintään. Asian selvittäminen ja päätöksenteko voi joskus edellyttää ulkopuolisen, puolueettoman toimijan, kuten asianajotoimiston apua.

Joskus henkilöstön väliset suhteet voivat tulehtua työpaikalla niin pahoin, ettei työyhteisön huonoon ilmapiiriin ja työyhteisön toimivuuteen liittyviä ongelmia saada selvitettyä ja ratkottua työpaikan omin voimin. Kyse voi olla vakavista häirintää tai epäasiallista kohtelua koskevista tilanteista, joihin työnantajalla on jo työturvallisuuslain nojalla velvollisuus puuttua oma-aloitteisesti. Tilanteessa voi olla kyse esimerkiksi seksuaalisesta häirinnästä, työpaikkakiusaamisesta tai työjohto-oikeuden väärinkäytöstä. Asiaa koskevan selvitystyön sekä suositusten tekeminen voi olla tarpeen antaa ulkopuoliselle, puolueettomalle ja asiantuntevalle asianajotoimistolle, jotta työnantaja saa oikean kuvan siitä, mistä asiassa on todella kyse ja mitä on tapahtunut.

Työnantaja voi poistaa ja vähentää häirintää ja epäasiallista käytöstä koskevien tilanteiden syntymistä luomalla niitä koskevat selkeät toimintamallit ja ohjeistukset etukäteen. Toimintamallissa on hyvä tuoda esimerkein esiin, minkälainen käytös ei ole hyväksyttävää ja minkälaisin menettelyin häirintään tai epäasialliseen käytökseen puututaan. Valitettavasti aina toimintamallin luominen, säännölliset työilmapiiriä koskevat kyselyt ja kehityskeskustelut, perehdyttäminen ja johdon kouluttaminen ei kokonaan poista häirintätilanteita kuten ei muitakaan yrityksissä joskus esiintyviä väärinkäytöksiä. Työnantajan tulisi kuitenkin olla tietoinen työpaikan työoloista ja pyrkiä havaitsemaan epäkohdat esim. kyselyin tai toimivan whistleblowing-järjestelmän kautta.

Vakavien häirintätilanteiden yllättävä paljastuminen voi aiheuttaa yrityksessä epätietoisuutta ja huolta, miten asiaa tulisi selvittää ja hoitaa. Erityisen ongelmalliseksi yritys voi kokea tilanteen, jossa epäiltynä on henkilöitä, joiden tehtäviin normaalin yrityksen toimintamallin mukaan kuuluisi asian selvittäminen tai kyse on yrityksen johtoon liittyvistä henkilöistä. Selvitys saattaa myös toisinaan kohdistua hyvin sensitiivisiin asioihin, jolloin ulkopuolisen asianajotoimiston käyttäminen voi olla yritykselle mieluisampi vaihtoehto.

Selvitystä tehtäessä olennaista on saada työnantajan edustajille ja yrityksen johdolle oikeaa ja luotettavaa tietoa siitä, mitä todella on tapahtunut sekä antaa suositukset jatkotoimenpiteistä. Työntekijöiden työsuhteisiin liittyen voidaan joutua joskus tekemään nopeastikin päätöksiä kuten vapauttamaan joku taho työvelvoitteesta, harkitsemaan huomautuksen tai varoituksen antoa tai jopa päättämään työsuhde. Joskus voidaan joutua harkitsemaan myös tutkintapyynnön tekemistä poliisille. Jos kyse on mediaa kiinnostavasta asiasta, on olennaista pohtia etukäteen, miten asiasta viestitään sisäisesti ja tarvittaessa julkisuuteen. On myös hyvä ymmärtää, mitä ylipäätänsä asiasta voi kertoa ja kenelle.

Asianajotoimisto Reims & Co Oy:llä on pitkäaikaista kokemusta yritysten erilaisten väärinkäytös- ja häirintätilanteiden selvittämisestä. Olemme hoitaneet esimerkiksi työpaikan sisällä epäiltyihin vakaviin häirintätilanteisiin sekä aluehallintoviraston käynnistämiin tutkimuksiin (esim. työsuojelutarkastukset) liittyviä toimeksiantoja. Meiltä löytyy myös osaamista työturvallisuusrikosasioiden hoitamiseen ja kokemusta tilanteista, joissa työntekijä on selvitystyön kohteena tai käynnistäjänä.

Olemme hyvä, luotettava ja osaava yhteistyötaho yrityksille häirintää tai epäasiallista kohtelua koskevien selvitysten tekemisissä. Kyseisten selvitysten lisäksi meillä on laaja-alaisesti kokemusta henkilöiden kuulemisesta ja kuulustelemisesta laajoista tuomioistuinasioista. Asianajotoimisto Reims & Co Oy on joustava ja kustannustasoltaan kohtuullinen verrattuna moneen muuhun vastaaviin asioihin erikoistuneisiin palveluntarjoajiin. Kykenemme muodostamaan nopeallakin varoitusajalla kokeneista asianajajistamme tiimin, johon kuuluu työoikeudellista ja tarvittaessa rikosoikeudellista osaamista. Selvitykset voidaan toteuttaa tilanteen mukaan pienemmällä kokoonpanolla yhden asianajajan ja assistentin toimesta etukäteen sovittavalla kiinteällä budjetilla. Laajemmissa selvityksissä useamman asianajajan tiimi kuitenkin nopeuttaa selvitystyön valmistumista, mikä voi olla kaikkien asianosaisten etu.

Työoikeuteen erikoistuneet asianajajamme avustavat teitä häirintää ja epäasiallista kohtelua koskevien selvitysten ja suositusten lisäksi mielellään myös muissa työoikeudellisissa kysymyksissä.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä