Immateriaalioikeus

Immateriaaliomaisuuden suojaamisen monet mahdollisuudet

Kirjoittanut
Siiri Tuokko

18.11.2019 — Immateriaalisen eli aineettoman omaisuuden merkitys yrityksille on yhä suurempaa. Menestyvän brändin luomiseksi ja luovan työn tulosten suojaamiseksi yrityksellä tulee olla järkevästi rakennettu immateriaalioikeuksien salkku, jolla katetaan suojattavat kohteet riittävän laajasti ja samalla kustannustehokkaasti.

Immateriaalioikeudellisia suojamuotoja voi joskus ulottaa päällekkäin samaa tuotetta suojaamaan. Esimerkiksi tavaran muotoa voi suojata mallioikeuden lisäksi tekijänoikeudellisesti tai tavaramerkillä, jos sen suojaa ei halua jättää pelkästään sopimattoman menettelyn kieltoa elinkeinotoiminnassa koskevan sääntelyn varaan. Suojamuodon valinnassa tulee suojan oikeudellisten edellytysten lisäksi kiinnittää oikeudenhaltijan näkökulmasta erityistä huomiota siihen, miten pitkää elinkaarta suojattavalle omaisuudelle ennustetaan ja mitkä ovat reaaliset mahdollisuudet toteuttaa suojaa loukkaustilanteissa.

Esimerkiksi tuotteen ulkomuotoa suojatessa kannattaa punnita sitä, missä tarkoituksessa muotoa käytetään ja miten tärkeää muodon jäljittelyn estäminen on yritykselle. Jos muoto on tarkoitettu brändin rakentamiseen, kannattaa harkita sen suojaamista tavaramerkillä. Tavaramerkkisuoja voi olla ikuisesti voimassa ja tavaramerkin saaminen tavaran muodolle kertoo sääntelyn luonteesta johtuen muodon voimakkaasta erottamiskyvystä, mikä tarkoittaa muodon kykyä viestiä kuluttajalle sen erityisestä kaupallisesta alkuperästä. Näin ollen tavaramerkkirekisteröinti voi tehokkaasti torjua look-alike-tuotteita.

Toisaalta tavaramerkin saamisen ehdot ja varsinkin suoja-alan kattavuus loukkaustilanteissa voivat aiheuttaa epävarmuustekijöitä. Oikeuskäytännössä on ollut viitteitä siitä, että muototavaramerkin suoja-alan toteutus loukkaustilanteessa vaatii kattavaa ja siten kustannuksia aiheuttavaa näyttöä erottamiskyvystä, sillä loukkauskannetta usein vastustetaan mitättömyysväitteellä.

Ajallisesti rajoitettu mallioikeus voikin olla tehokkaampi ja varmempi suojamuoto, kun tavaran muoto sisältää teknisistä käyttötarkoituksista johtuvia piirteitä, jotka on suljettu tavaramerkkisuojan ulkopuolelle, tai on melko tavanomainen, sillä mallioikeuden saamisen kriteerinä olevat mallin uutuus- ja yksilöllisyysvaatimukset eivät aiheuta kovin korkeaa kynnystä mallirekisteröinnille. Mallisuojan hankkiminen ei myöskään kokonaan sulje pois mahdollisuutta hankkia myöhemmin tavaramerkkisuoja tuotteen muodolle, vaikkakin EUT:n käytäntö viittaa siihen, että aiempi mallisuoja voi toimia näyttönä muodon olennaisesti tuotteen arvoa lisäävästä estetiikasta, jolloin tavaramerkkisuojaa ei voi saada.

Suojamuodoilla on toki myös erilaiset tavoitteet: mallioikeus suojaa muotoilua ja estää vastaavan mallin sisältävän tuotteen valmistamisen. Tavaramerkki taas varmistaa, että suojattu tunnus säilyttää kykynsä välittää haltijansa viestejä kuluttajalle.

Halutun päämäärän määrittämisen lisäksi oikean suojamuodon tai suojamuotoyhdistelmän valitsemisessa on aina pohdittava, mitkä ovat kohtuulliset kustannukset suojaamisesta verrattuna immateriaaliomaisuuden kaupalliseen arvoon. Kustannuskysymys liittyy siis paitsi hakemusvaiheeseen, myös immateriaaliomaisuuden puolustamisvaiheeseen. Lisäksi tulee arvioida aineettoman omaisuuden käyttötarkoitusta, merkitystä yritykselle ja omaisuuden luonnetta ja mahdollisuuksia täyttää eri suojamuotojen kriteerit. Kannattaakin kartoittaa jo hakemusvaiheessa ammattilaisen kanssa, millaisen oikeudellisen sateenvarjon alle aineeton omaisuus suojataan.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä