Työoikeus

Kommande ändringar i arbetsavtalslagens bestämmelser om konkurrensförbudsavtal

Kommande ändringar i arbetsavtalslagens bestämmelser om konkurrensförbudsavtal

Kirjoittanut
Max Jaakkola

19.2.2021 — Utgångspunkten är den att en arbetstagare, efter att dennes anställningsförhållande med en arbetsgivare har upphört, omedelbart kan börja arbeta för en ny arbetsgivare vars verksamhet konkurrerar med den tidigare arbetsgivarens verksamhet.

En arbetstagares rätt att ingå ett nytt arbetsavtal eller bedriva yrkesverksamhet som konkurrerar med den tidigare arbetsgivarens verksamhet kan ändå begränsas genom ett så kallat konkurrensförbudsavtal. Sådana avtal kan vara befogade och ha en viktig betydelse då det är fråga om nyckelpersoner i ett bolag. Det är ändå allmänt känt att konkurrensförbudsavtal för närvarande används i allt för stor utsträckning dvs. även då förutsättningarna för att ingå ett konkurrensförbudsavtal inte uppfylls.

För att minska på användningen av oberättigade konkurrensförbudsavtal har regeringen nyligen föreslagit för riksdagen att ett flertal ändringar skulle göras i arbetsavtalslagens bestämmelser om konkurrensförbudsavtal. Nedan är en sammanfattning gällande de viktigaste ändringsförslagen.

Ersättning ska betalas för alla konkurrensförbudsavtal

Enligt den nuvarande arbetsavtalslagen är en arbetsgivare inte skyldig att betala en arbetstagare någon ersättning för ett konkurrensförbudsavtal om avtalet är i kraft högst 6 månader efter att anställningsförhållandet har upphört. Ett konkurrensförbudsavtal får enligt den nuvarande arbetsavtalslagen avtalas att vara i kraft högst 1 år om arbetsgivaren till följd av detta betalar arbetstagaren en skälig ersättning.

Enligt ändringsförslaget skulle en arbetsgivare i fortsättningen vara skyldig att betala ersättning till en arbetstagare oberoende av hur länge konkurrensförbudsavtalet är i kraft. Denna skyldighet att betala ersättning skulle med andra ord även gälla konkurrensförbudsavtal som är i kraft en kortare tid än 6 månader.

Om ett konkurrensförbudsavtal är i kraft högst 6 månader efter att anställningsförhållandet har upphört, skulle arbetsgivaren enligt ändringsförslaget vara skyldig att betala arbetstagaren en ersättning motsvarande 40 % av dennes lön. Om giltighetstiden för konkurrensförbudsavtalet är mer än 6 månader, skulle arbetsgivaren enligt ändringsförslaget vara skyldig att betala arbetstagaren en ersättning motsvarande 60 % av dennes lön.

Tidpunkten då ersättningen ska betalas

Ersättningen skulle enligt ändringsförslaget som en utgångspunkt betalas med beaktande av de lönebetalningsperioder som gällde då anställningsförhållandet var i kraft. Det är ändå möjligt för parterna att avtala på ett annat sätt om betalningstiden efter att arbetsavtalet har sagts upp.

Arbetsgivarens rätt att säga upp ett konkurrensförbudsavtal

Enligt ändringsförslaget skulle en arbetsgivare vara berättigad att säga upp ett konkurrensförbudsavtal genom att följa en uppsägningstid om minst 1/3 av bindningstiden som följer av konkurrensförbudsavtal. Uppsägningstiden skulle ändå alltid vara minst 2 månader.

Den ovannämnda rätten att säga upp ett konkurrensförbudsavtal skulle ändå inte gälla efter det att en arbetstagare har sagt upp arbetsavtalet.

Tidpunkt då ändringarna träder i kraft

De föreslagna ändringarna är avsedda att träda i kraft 1.1.2022.

På konkurrensförbudsavtal, som har gjorts innan ikraftträdandet, skulle ändå tillämpas de tidigare bestämmelserna ännu i 1 års tid efter ikraftträdandet av ändringarna. Därefter skulle de nya bestämmelserna om konkurrensförbudsavtal gälla även sådana konkurrensförbudsavtal som gjorts innan ikraftträdandet.

Det ovannämnda betyder att en arbetsgivare, efter att övergångstiden på 1 år efter ikraftträdandet har löpt ut, är skyldig att betala ersättning också för sådana konkurrensförbudsavtal som har gjorts innan ikraftträdandet och i vilka överenskommits om en kortare konkurrensförbudstid än 6 månader.

Enligt ändringsförslaget skulle en arbetsgivare ändå inom 1 år från ikraftträdandet av ändringarna vara berättigad att utan uppsägningstid säga upp konkurrensförbudsavtal som har gjorts före ikraftträdandet av ändringar. Senast i det skede då ändringarna i arbetsavtalslagen trätt i kraft, är det därmed rekommendabelt för arbetsgivare att gå igenom redan ingångna konkurrensförbudsavtal och överväga huruvida en del av dessa eventuellt bör sägas upp under övergångsperioden på 1 år.

Advokatbyrå Reims & Co Ab har en lång erfarenhet av frågor gällande konkurrensförbudsavtal. Vi biträder er gärna med att upprätta och granska konkurrensförbudsavtal samt andra avtal inom såväl arbetsrätt som andra rättsområden.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä