UutisetNyheter

Petra Lindberg osakkaaksi Reims & Co Oy:lle

Petra Lindberg osakkaaksi Reims & Co Oy:lle

Kirjoittanut
Julia Kurki

4.6.2024 — Petra Lindberg delägare i Reims & Co Ab/ Petra Lindberg becomes a partner in Reims & Co Oy.

Asianajaja, varatuomari Petra Lindberg osakkaaksi Reims & Co Oy:lle 1.6.2024 lukien

Petra Lindberg on toiminut juristina vuodesta 2004, asianajajana vuodesta 2008. Petra on työskennellyt osakkaana ja yrittäjänä lohjalaisessa Asianajotoimisto Seppo Lindberg Oy:ssä vuoteen 2022 ja osakkaana Asianajotoimisto I&O Partners Oy:ssä 2022- 2024.

Petra Lindbergin erityisosaamisalaan kuuluu useita oikeudenaloja, mm. perhe- ja jäämistövarallisuuteen liittyvät asiat riita-asioiden oikeudenkäynnit ja insolvenssiasiat. Hän on toiminut vuodesta 2008 säännöllisesti myös käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja –jakajana ja avustaa asiakkaita ositus- ja perinnönjakoasioissa. Petra palvelee yrityksiä ja julkisoikeudellisia tahoja sekä yksityisiä mm. kiinteistöjä, asumista ja rakentamista koskevissa asioissa. Hän hoitaa laaja-alaisesti myös sopimus- ja vahingonkorvausasioita. Petra on toiminut konkurssipesien pesänhoitajana ja julkisselvittäjänä yli 15 vuoden ajan.

Petra Lindbergin osakkuuden myötä Asianajotoimisto Reims & Co Oy laajenee Lohjalle, jossa toinen toimipiste palvelee asiakkaita jatkossakin. Laajentumisen myötä Asianajotoimisto Reims & Co Oy tavoittaa erinomaisesti myös Läntisen Uudenmaan asiakaskunnan. Petran mukana Reims & Co Oy:lle siirtyy kaksi juristia, varatuomari Seppo Lindberg ja OTM Viivi Kannala, sekä asianajosihteeri Enni Rosti.

Advokat, vicehäradshövding Petra Lindberg delägare i Reims & Co Ab från och med 1.6.2024.

Petra Lindberg har arbetat som jurist sedan 2004 och som advokat sedan 2008. Petra har arbetat som delägare och företagare vid advokatbyrån Seppo Lindberg Oy i Lojo fram till 2022 och som delägare vid advokatbyrån I&O Partners Oy från 2022 till 2024.

Petra Lindbergs kompetensområden omfattar flera rättsområden, bland annat familje- och arvsrättsliga ärenden, tvister och insolvens. Sedan 2008 har hon även regelbundet varit verksam som boutredningsman och skiftesman utsedd av tingsrätten och biträder klienter i frågor om avvittring och arvskifte. Petra biträder såväl företag och offentliga organ som privatpersoner i frågor som rör bl.a. fastigheter, bostäder och entreprenader. Hon sköter även ett brett spektrum av avtals- och skadeståndsrättsliga frågor. Petra har arbetat som konkursboförvaltare och likvidator i konkursförfaranden i mer än 15 år.

Genom Petra Lindbergs tillträde utvidgar Advokatbyrå Reims & Co Ab sitt verksamhetsområde till Lojo, där ett andra kontor även i fortsättningen betjänar klienter. I och med expansionen kan Advokatbyrå Reims & Co erbjuda utmärkt betjäning av klienter i hela västra Nyland. Tillsammans med Petra förvärvar Reims & Co Ab ytterligare två jurister, vicehäradshövding Seppo Lindberg och JM Viivi Kannala, samt en juristsekreterare Enni Rosti.

Attorney-at-law, Master of Laws trained on the bench, Petra Lindberg becomes a partner in Reims & Co Ltd as of 1.6.2024.

Petra Lindberg has worked as a lawyer since 2004 and as an attorney-at-law since 2008. Petra worked as a partner and entrepreneur in the law firm Seppo Lindberg Oy in Lohja until 2022 and as a partner in the I&O Partners Attorneys Ltd from 2022 to 2024.

Petra Lindberg's areas of expertise cover several fields of law, including marital property and estate matters, litigation and insolvency. Since 2008, she has also regularly acted as a district court-appointed administrator and executor, assisting clients in matters concerning distribution of matrimonial assets and distribution of estates. Petra advises companies and public entities as well as individuals on matters relating to real estate, housing and construction, among others. She also handles a wide range of contract and tort matters. Petra has worked as a receiver and liquidator in bankruptcy proceedings for more than 15 years.

With Petra Lindberg's participation, Reims & Co Ltd expands to Lohja, where a second office will continue to serve clients. With the expansion, Reims & Co Ltd will have excellent opportunities to reach clients also in Western Uusimaa. Along with Petra, two lawyers, Seppo Lindberg and Viivi Kannala, and a legal secretary, Enni Rosti, will join Reims & Co Ltd.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä