Yhtiöoikeus

Väärinkäytökset yrityksissä

Väärinkäytökset yrityksissä

Kirjoittanut
Mikko Tyynilä

21.8.2020 — Väärinkäytösriskiä yrityksissä voidaan monilla rakenteellisissa toimilla vähentää, mutta sitä ei voida kokonaan poistaa. On tärkeää, että jo tapahtuneet väärinkäytökset havaitaan ajoissa. Toimiva whistleblowing-järjestelmä on tässä suhteessa usein avainasemassa.

Yrityksillä tulisi aina olla etukäteen mietitty toimintamalli väärinkäytöstilanteisiin. Väärinkäytösepäily aiheuttaa yrityksessä säännönmukaisesti jonkinasteisen kriisitilanteen ja silloin menettelyn ja sopivan yhteistyökumppanin riittävän nopea löytäminen voi olla haastavaa. Lisävahinkojen estämiseksi ja tilanteen haltuun ottamiseksi nopeat ja järjestelmälliset toimet ovat kuitenkin usein välttämättömiä.

Läheskään aina väärinkäytöstilanteissa ei ole järkevintä käyttää ns. omaa asianajotoimistoa tai varsinkaan omaa tilintarkastajayhteisöä, joka on ollut suorittamassa jatkuvaa valvontaa vuotuisen tarkastuksen yhteydessä. Tästä voi aiheutua jääviyksiä, vääristymää selvitykseen ja hankaluuksia toimia jatkossa samojen henkilöitten kanssa, joita tarkastus ehkä on koskenut.

Asianajotoimisto Reims & Co Oy:llä on pitkäaikainen kokemus väärinkäytöstilanteiden selvittämisestä yrityksissä. Reims on yhtenä ensimmäisistä asianajotoimistoista ollut kehittämässä omaa konseptiaan näitä tilanteita varten ja tarjonnut palveluita niin pörssiyrityksille kuin pienille ja keskisuurille yrityksillekin.

Väärinkäytöstilanteita on hyvin erilaisia. Voi olla kysymys viranomaisen käynnistämästä tutkinnasta vaikkapa kartelliepäilyissä, kilpailevasta toiminnasta tai erilaisista aluehallintoviraston käynnistämistä tutkimuksista (esim. työsuojelutarkastukset). Useat väärinkäytösepäilyt liittyvät varojen käyttämiseen (tyypillisesti kavallusasiat) ja toisinaan kysymys on lahjusepäilyistä tai sitten yrityksen johtajan toiminnan lainmukaisuuden arvioinnista. Yhtenä uutena selvityskohteena ovat viime vuosina olleet epäillyt häirintätilanteet tai työpaikkakiusaaminen.

Olennaista väärinkäytöstilanteiden selvittämisessä on saada yrityksen johdolle mahdollisimman nopeasti oikea tilannekuva. Tällöin päätösten tekeminen – esimerkiksi työsuhteita koskien – voidaan tehdä oikean tiedon valossa. Usein ollaan myös tilanteessa, jossa yrityksen pitää nopeasti ratkaista, onko se tukemassa työntekijää vai onko työntekijä enemmänkin yrityksen vastapuolena. Edelleen yhtenä harkinnan kohteena olevana seikkana voi olla poliisitutkinnan käynnistäminen, jonka seurauksena yhtiön rooli prosessissa muuttuisi olennaisesti.

Väärinkäytösepäilystä tiedottaminen sisäisesti ja tarvittaessa julkisuuteen on tärkeä osa prosessia. Reimsillä on pitkät perinteet mediaoikeuteen liittyvien asioiden hoitamisesta ja sitä kautta myös tähän liittyvää erityisosaamista. Näissä kaikissa päätöksentekotilanteissa on kehittyneellä väliraportoinnilla ja muutenkin hyvällä kommunikoinnilla yrityksen suuntaan selvityksen kestäessä keskeinen rooli. Keskeistä on myös se, että selvitys tehdään aina yrityksen intressissä. Heti prosessin alussa on tarkasti määriteltävä, kenelle yrityksen sisällä tutkimuksesta raportoidaan ja keillä saa olla tieto selvityksen olemassaolosta.

Uskallan luvata, että Reims on oivallinen kumppani yrityksille väärinkäytöstilanteissa. Meillä on luomamme konseptin ja tehtyjen väärinkäytösselvitysten lisäksi erityisen laaja-alaista kokemusta henkilöiden kuulemisesta ja kuulustelemisesta mm. lukuisten hoitamiemme laajojen tuomioistuinasioiden yhteydessä. Kuulusteleminen edellyttää hyvää valmistelua ja strategiaa. Reims on myös joustava ja kustannustasoltaan varsin kohtuullinen verrattuna muihin väärinkäytösasioihin erikoistuneisiin palveluntarjoajiin. Reimsillä on erityinen valmius tarvittaessa lyhyelläkin varoitusajalla muodostaa projektiorganisaatio selvitystä varten. Toisinaan tämä tarkoittaa yhtä asianajajaa ja assistenttia avustamassa ja toisinaan sitten usean asianajajan muodostamaa ja hyvin organisoitunutta tiimiä. Selvitykselle voidaan myös etukäteen sopia kiinteä budjetti, jossa pysytään. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi haastattelujen määrä, datan analysointi ja raportoinnin muoto suunnitellaan vastaamaan budjettia. Pienimmät Reimsissä tehdyt väärinkäytösselvitykset on tehty muutaman tuhannen euron budjetilla.

Näemme ennakollisen varautumisen näissä asioissa erityisen hyödyllisenä ja palveluumme kuuluu myös konseptin maksuton esittely joko aamiaistilaisuuden tai nyt korona-aikana Teams-palaverin muodossa. Olemme todella iloisia, jos yritykset ovat näiden asioiden tiimoilta meihin yhteydessä ja voimme yhdessä pohtia juuri kyseisen yrityksen tilanteeseen sopivia käytänteitä ja sopivaa varautumista. Lämpimästi tervetuloa Reimsille!

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä