Työoikeus

Vuoden 2022 alusta voimaan tulleet muutokset työsopimuslain säännöksiin koskien kilpailukieltosopimuksia

Vuoden 2022 alusta voimaan tulleet muutokset työsopimuslain säännöksiin koskien kilpailukieltosopimuksia

Kirjoittanut
Max Jaakkola

12.5.2022 — Työntekijä voi työsopimussuhteen päättymisen jälkeen lähtökohtaisesti aloittaa välittömästi uuden työnantajan palveluksessa, jonka toiminta kilpailee aikaisemman työnantajan harjoittaman toiminnan kanssa.

Työntekijän oikeutta uuden työsopimuksen tekemiseen tai toiminnan harjoittamiseen, joka kilpailee aikaisemman työnantajan toiminnan kanssa, voidaan kuitenkin rajoittaa niin kutsutulla kilpailukieltosopimuksella. Tällaiset sopimukset voivat olla perusteltuja ja niillä voi olla tärkeä merkitys silloin, kun on kyse yhtiön avainhenkilöistä. On kuitenkin yleisesti tunnettua, että kilpailukieltosopimuksia käytetään liiallisissa määrin eli myös silloin, kun edellytykset kilpailukieltosopimuksen solmimiselle eivät täyty.

Hallitus oli loppuvuonna 2020 esittänyt eduskunnalle, että työsopimuslain kilpailukieltosopimusta koskeviin säännöksiin tehtäisiin useita muutoksia, jotta perusteettomien kilpailukieltosopimusten käyttöä saataisiin vähennettyä. Alle on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainmuutoksista, jotka astuivat voimaan 1.1.2022.

Korvausta maksettaisiin kaikista kilpailukieltosopimuksista

Aiemman voimassa olleen työsopimuslain mukaan työnantaja ei ollut velvollinen maksamaan työntekijälle korvausta kilpailukieltosopimuksen solmimisen johdosta, jos sopimus on voimassa korkeintaan kuusi kuukautta työsopimussuhteen päättymisestä. Silloisen työsopimuslain säännöksen mukaan kilpailukieltosopimus voitiin sopia enintään vuoden pituiseksi, jos työnantaja maksaa sidonnaisuudesta työntekijälle kohtuullisen korvauksen.

Lainmuutosten myötä työnantaja on jatkossa velvollinen maksamaan korvausta työntekijälle riippumatta siitä, kuinka pitkään kilpailukieltosopimus on voimassa. Velvollisuus maksaa korvausta koskee toisin sanoen myös sellaisia kilpailukieltosopimuksia, jotka ovat voimassa lyhyemmän ajan kuin kuusi kuukautta.

Jos kilpailukieltosopimus on voimassa korkeintaan kuusi kuukautta sen jälkeen, kun työsopimussuhde on lakannut, on työnantaja lainmuutoksen myötä velvollinen maksamaan työntekijälle korvauksen, joka vastaa 40 % tämän palkasta. Jos kilpailukieltosopimus on voimassa pidempään kuin kuusi kuukautta, työnantaja on lainmuutoksen myötä velvollinen maksamaan työntekijälle korvaus, joka vastaa 60 % tämän palkasta.

Korvauksen maksamisen ajankohta

Lainmuutoksen johdosta korvaus maksettaisiin lähtökohtaisesti ottaen huomioon palkanmaksukaudet, jotka olivat voimassa silloin, kun työsopimussuhde oli voimassa. Halutessaan osapuolet voivat sopia maksun ajankohdasta toisin sen jälkeen, kun työsopimus on irtisanottu.

Työnantajan oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus

Lainmuutoksen johdosta työnantajalla on oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus noudattamalla irtisanomisaikaa, joka on vähintään 1/3 kilpailukieltosopimuksesta aiheutuvasta sidonnaisuusajasta. Irtisanomisaika on kuitenkin aina vähintään kaksi kuukautta.

Yllä mainittu oikeus irtisanoa kilpailukieltosopimus ei kuitenkaan ole voimassa sen jälkeen, kun työntekijä on irtisanonut työsopimuksen.

Muutosten voimaantulo

Lainmuutokset astuivat voimaan 1.1.2022. Kilpailukieltosopimuksiin, jotka on solmittu ennen muutosten voimaanastumista, sovelletaan kuitenkin aikaisempia säännöksiä vielä yhden vuoden ajan muutosten voimaanastumisen jälkeen. Tämän jälkeen uudet säännökset kilpailukieltosopimuksesta koskevat myös sellaisia kilpailukieltosopimuksia, jotka on tehty ennen säännösten voimaanastumista.

Edellä mainittu tarkoittaa, että työnantaja, sen jälkeen, kun yhden vuoden siirtymäaika on kulunut umpeen säännösten voimanastumisesta, on velvollinen maksamaan korvausta myös sellaisista kilpailukieltosopimuksista, jotka on solmittu ennen säännösten voimaanastumista ja joissa on sovittu lyhyemmästä kilpailukiellon rajoitusajasta kuin kuusi kuukautta.

Lainmuutoksesta huolimatta työnantajalla on kuitenkin yhden vuoden sisällä muutosten voimaansaattamisesta oikeus ilman irtisanomisaikaa irtisanoa kilpailukieltosopimus, joka on tehty ennen muutosten voimaansaattamista. Nyt kun muutokset työsopimuslaissa ovat astuneet voimaan, työnantajan tulisi käydä läpi jo solmitut kilpailukieltosopimukset ja harkita, mikäli osa niistä pitäisi irtisanoa tämän vielä kuluvan yhden vuoden siirtymäaikana.

Asianajotoimisto Reims & Co Oy:llä on pitkä kokemus kilpailukieltosopimuksia koskevista kysymyksistä. Avustamme teitä mielellämme kilpailukieltosopimusten laatimisessa ja tarkastamisessa sekä muissakin työoikeuteen ja muihin oikeudenaloihin liittyvissä sopimusasioissa

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä