Insolvenssioikeus

Yrityssaneerauslaki muuttuu: maksuvaikeuksista eroon aikaisemmassa vaiheessa

Yrityssaneerauslaki muuttuu: maksuvaikeuksista eroon aikaisemmassa vaiheessa

Kirjoittanut
Siiri Tuokko

31.5.2021 — Nykyistä yrityssaneerausmenettelyä on moitittu paitsi kalliiksi, myös epävarmaksi keinoksi saada käyttöön silloin, kun yrityksen maksukyky on vaakalaudalla. Menettelyn haasteena on se, että yrityksen on tullut jo ajautua vaikeaan tilanteeseen, ennen kuin päästään edes harkitsemaan saneerausmenettelyä: kuitenkin yrityssaneeraukseen pääsemisen edellytyksenä on myös kyky selviytyä menettelyn aikana syntyvistä veloista.

Tällä hetkellä yrityssaneerauslain uudistustyö on käynnissä ja uusi laki yrityksen saneerauksesta on tulossa voimaan kevään 2022 aikana. Uudistuksen taustalla on Euroopan unionin maksukyvyttömyysdirektiivi (2019/1023), joka tulee implementoida 17.7.2022 mennessä. Hallituksen esitys laiksi yrityksen saneerauksesta annetun lain muuttamisesta, laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi esitellään arviolta viikolla 50.

Lakimuutosta ajava työryhmä on antanut hallituksen esityksen muotoon kirjoitetun mietintönsä saneerauslain uudistamisesta 18.5.2021. Esityksessä on luotu direktiivin mukaiset puitteet varhaiselle saneerausmenettelylle, joka tulisi nykymuotoisen saneerausmenettelyn rinnalle ja olisi tarkoitettu sellaisille velallisille, jotka eivät vielä täytä ns. perusmuotoisen saneerausmenettelyn maksukyvyttömyyskriteeriä. Varhaisen saneerausmenettelyn ajatuksena on siten ennaltaehkäistä sellaisten yritysten ajautumista likvidaatiomenettelyyn, jotka voitaisiin tervehdyttää puuttumalla maksuvaikeuksiin ajoissa. Varhainen ja perusmuotoinen saneerausmenettely olisivat rinnakkaiset siten, että varhaisen saneerausmenettelyn aikana maksukyvyttömäksi tuleva velallinen voitaisiin vielä siirtää perusmuotoisen saneerauksen piiriin.

Maksukyvyttömyysdirektiivi on tuomassa muutoksia myös yrittäjien ns. uuden alun mahdollisuuksiin konkurssin jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa velallisten vapauttamista veloistaan tietyn ajan kuluttua konkurssin jälkeen. Direktiivissä on annettu jäsenvaltioille mahdollisuus säätää rajoituksia veloista vapautumiseen silloin, kun velallinen on toiminut epärehellisesti velkojia kohtaan. Näin ollen ainakaan velallisen epärehellisyydestä tai velallisen petoksesta Suomessa tuomittu velallinen ei todennäköisesti uudistuksenkaan jälkeen voisi lopullisesti vapautua veloistaan.

Uudet yrityssaneerauslakiin tulevat työkalut tulevat todennäköisesti tarpeeseen koronapandemian aiheuttaman yritysten taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi. Uudistusten keskeisenä teemana onkin tehokkaiden keinojen luominen yrittäjille, jotta he voivat jatkaa toimintaansa, ja samalla varmistaa rehellisten yrittäjien uusi mahdollisuus yritystoimintaan.

Välimietinnöstä voi lausua 2.7.2021 saakka. Hankkeen etenemistä voi seurata täällä: https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=OM018:00/2020

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä