Rikosoikeus

Korkein oikeus antoi ratkaisun 7.7.2023 koskien asianomistajan henkilöllisyyden salaamista rikosasiaan liittyvässä hakemusasiassa

Korkein oikeus antoi ratkaisun 7.7.2023 koskien asianomistajan henkilöllisyyden salaamista rikosasiaan liittyvässä hakemusasiassa

Kirjoittanut
Jussi Sarvikivi

6.9.2023 — Korkein oikeus katsoi, että asianomistajan henkilöllisyys voidaan määrätä salassa pidettäväksi myös rikosasiaan liittyvässä hakemusasiassa. Samaa kysymystä koskeva lainmuutos tulee voimaan 1.10.2023

Korkein oikeus antoi 7.7.2023 päätöksen asianomistajan henkilöllisyyden salaamiseen liittyen (KKO 1061/2023). Asiassa oli kyse siitä, voidaanko asianomistajan henkilöllisyys määrätä salassa pidettäväksi myös silloin, kun kyse ei ole rikosasiasta, vaan siihen liittyvästä avustajan määräämistä koskevasta hakemuksesta. Korkein oikeus oli 8.12.2022 myöntänyt asiassa valitusluvan ns. ennakkopäätösvalitukseen. Käräjäoikeuden päätökseen haettiin siis muutosta suoraan korkeimmalta oikeudelta.

Asianajotoimisto Reims & Co Oy:n asianajajan Jussi Sarvikiven hoitamassa asiassa A oli pyytänyt henkilöllisyytensä salaamista avustajan määräämistä koskevassa hakemusasiassa. Asian aikaisemmin ratkaissut käräjäoikeus oli todennut, ettei oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 6 §:n säännös henkilöllisyyden määräämisestä salassa pidettäväksi koske muita kuin rikosasioita ja näin ollen hylännyt pyynnön.

Korkein oikeus puolestaan katsoi kysymyksessä olevan lainkohdan soveltuvan tapaukseen, sillä oikeudenkäyntiavustaja oli määrätty A:lle rikoslain 20 luvussa tarkoitetussa seksuaalirikosta koskevassa asiassa, joka koskee erityisen arkaluonteista asianomistajan yksityiselämään liittyvää seikkaa. Edellytysten asianomistajan henkilöllisyyden salaamiseksi voitiin siten katsoa täyttyvän.

Korkein oikeus muutti käräjäoikeuden päätöstä niin, että A:n henkilöllisyys määrättiin salassa pidettäväksi 60 vuoden ajaksi asian vireilletulosta lukien. Näin ollen niin käräjäoikeuden kuin korkeimman oikeudenkin päätökset ovat siltä osin salassa pidettäviä kuin niistä ilmenee asianomistajan henkilöllisyys.

Ratkaisussa sovellettua keskeistä säännöstä, eli oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 6 §:n 1 kohtaa koskeva lainmuutos, tulee voimaan 1.10.2023. Lainmuutos vahvistettiin eduskunnassa 23.3.2023 eli valituslupaa haettaessa lainmuutosta ei vielä ollut hyväksytty. Lain vielä tällä hetkellä voimassa olevan sanamuodon mukaan asianomistajan henkilöllisyys voidaan salata rikosasiassa, joka koskee erityisen arkaluonteista asianomistajan yksityiselämää koskevaa seikkaa. Lainmuutoksen myötä säännökseen lisätään mahdollisuus henkilöllisyyden salaamiseen myös tällaiseen rikosasiaan liittyvässä hakemusasiassa.

Ratkaisu on julkaistu 8.8.2023 Finlexin ”Muut kuin ennakkopäätökset” -osassa.

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co

Töölönkatu 4, 00100 Helsinki | Laurinkatu 48 B, 08100 Lohja

Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481 Helsinki | +358 19 323 944 Lohja
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä