Rikosoikeus

Syyteharkintaratkaisu Huoltovarmuuskeskuksen entistä toimitusjohtajaa Tomi Lounemaa koskevassa rikosepäilyssä

Syyteharkintaratkaisu Huoltovarmuuskeskuksen entistä toimitusjohtajaa Tomi Lounemaa koskevassa rikosepäilyssä

Kirjoittanut
Jussi Sarvikivi

4.11.2021 — Tomi Lounema huojentunut syyttäjien syyteharkintaratkaisusta

Syyttäjät ovat tänään päättäneet jättää syytteen nostamatta Huoltovarmuuskeskuksen (HVK) entistä toimitusjohtajaa Tomi Lounemaa vastaan luottamusaseman väärinkäytöstä. Lounema on ratkaisusta huojentunut ja tyytyväinen.

HVK:n tehtävänä on toimia varautumisorganisaationa huoltovarmuuden varmistamiseksi. HVK:ssa työskenteli keväällä 2020 noin 50 henkilöä. HVK:n toiminnasta esimerkkinä voidaan mainita, että se keräsi ja tuotti koko elinkeinoelämää koskevaa tilannekuvaa valtioneuvoston käyttöön. Toisena esimerkkinä HVK:n merkittävistä toimista keväällä 2020 oli toiminta merenkulun turvaamiseksi, jossa HVK:n toiminnalla varmistettiin rekkarahtien kulku Viroon ja Ruotsiin.

Tässä asiassa on kysymys epäonnistuneista suojainhankinnoista keväällä 2020. HVK:n tehtävänä ei ole ollut toimia hankintaorganisaationa. Hengityksensuojaimet eivät myöskään kuuluneet HVK:n vastuulla oleviin varmuusvarastoitaviin tuotteisiin. Terveydenhuollon suojainten riittävyys ja hankinnat olivat yksiselitteisesti sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonalan vastuulla. Käytännössä hankintoja tekivät sairaanhoitopiirit ja erityisvastuualueet. Ilmeni kuitenkin, että sairaanhoitopiirit ja eritysvastuualueet eivät olleet noudattaneet pandemiaohjeistusta eivätkä olleet hankkineet suojaimia riittävästi. STM halusi suojainhankinnat valtion kontrolliin, jolloin myös valtion täytyi suojaimia alkaa hankkia.

Suojainhankinnat annettiin edellä mainitusta syystä HVK:n tehtäväksi. Tällaiseen tehtävään HVK:lla ei ollut resursseja eikä osaamista. Tästä huolimatta tehtävä annettiin HVK:lle, eikä HVK käytännössä voinut tehtävästä kieltäytyä. Valtion varmuusvarastojen hallinnointi on aivan eri asia kuin massiiviset suojainhankinnat äkillisessä kriisitilanteessa. Lounema toteutti HVK:n toimitusjohtajana omistajan eli valtioneuvoston – käytännössä työ- ja elinkeinoministeriön sekä STM:n – tahtoa heidän ohjauksessaan, raportoiden toimista ministeriöille sekä HVK:n hallituksen puheenjohtajalle jatkuvasti.

Paine HVK:ta kohtaan saada hankittua suojaimia oli kova, niin poliittiselta taholta kuin terveydenhuollon puoleltakin. Keväällä 2020 olosuhteet olivat poikkeukselliset. Valtakunnassa vallitsi valmiuslaissa säädetyt poikkeusolot. Suojainkaupoista piti sopia puhelimessa ja maksuehdot olivat myyjän sanelemat, muutoin kauppoja ei saatu tehtyä. HVK oli käytännössä pakotettu oikaisemaan normaaliolojen hankintamenettelyistä saadakseen kauppatoimia tehdyksi erittäin vaikeassa markkinatilanteessa. Tämän kaiken HVK toi etenkin Louneman toimesta selkeästi ja jatkuvasti ministeriöiden ja HVK:n hallituksen puheenjohtajan tietoon. Toimintatapaan ei kenelläkään ollut huomautettavaa ennen ns. maskikohun puhkeamista.

Lounema ei vielä pääsiäisviikon alussa 2020 ollut tietoinen kaikista yksityiskohdista liittyen HVK:n tekemiin, sittemmin epäonnistuneiksi ilmenneisiin suojainkauppoihin. Vasta median tiedustelua asiaa Lounemalta hän tuli tietoiseksi siitä, että kaupat oli tehty sellaisen tahon kanssa, jonka kanssa kauppoihin ei olisi pitänyt ryhtyä. Pääministeri puolestaan ilmoitti median kautta epäluottamuksestaan HVK:n silloista toimitusjohtaja Lounemaa kohtaan samaan aikaan, kun vielä selvitettiin, mitä maskikaupoissa oli tapahtunut. Tapahtumien todellinen kulku selviää tänään julkiseksi tulevasta esitutkinta-aineistosta.

Lounema on tyytyväinen ja huojentunut siitä, että syyttäjät ovat ymmärtäneet tilanteen HVK:ssa keväällä 2020 samalla tavalla kuin Lounema tietää niiden tapahtuneen. Hän on kokenut prosessin äärimmäisen raskaana. Tapahtumien seurauksena hän menetti työpaikkansa ja aseman, jota hän kovasti arvosti ja johon hän oli vuosien ajan pyrkinyt. Niin ikään tapahtumien seurauksena hän joutui irtisanoutumaan, minkä johdosta hänelle asetettiin kolmen kuukauden karenssi työttömyysturvasta. Hän oli työttömänä yli vuoden ajan.

Asianajaja Jussi Sarvikivi avustaa Tomi Lounemaa.

Lisätiedot:

Tomi Lounema, p. 040 769 4327
Asianajaja Jussi Sarvikivi, p. 040 560 8179

Suosituimmat kirjoitukset

Tietosuoja

Millaista on tietosuoja-asetuksen mukainen vaikutuksenarviointi ja riskiperusteinen toiminta?

8.1.2019 — Viimeistään viime vuoden toukokuussa niin pienten kuin suurten yritysten oli tarkistettava ja tarvittaessa muutettava henkilötietojen käsittelynsä EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiseksi. Käytännössä yritykset käyttivät erittäin paljon resursseja sopimusten päivittämiseen, käsittelytoimien dokumentointiin ja asiakkaiden informoimiseen.

Työoikeus

Työsopimus ja kilpailukielto

22.1.2019 — Nykyajan työelämässä on useita haasteita, jotka koskevat niin työsuhteiden solmimistilanteita kuin toimintaa työsuhteen aikana. Erityisesti yritysten ylemmissä tehtävissä työskentelevät henkilöt kohtaavat usein kilpailevaan toimintaan ja kilpailukieltoon liittyviä ongelmatilanteita. Kilpailukieltoon liittyvät kysymykset ovat tärkeitä myös henkilöille, jotka työskentelevät asiantuntijatehtävissä tai muutoin organisaation ylemmillä portailla toimialoilla, joissa kehitys on jatkuvaa ja uuden tiedon määrä on suuri. Tässä artikkelissa käsitellään yleisellä tasolla kilpailevan toiminnan kieltoa työsuhteessa sekä kilpailukieltosopimuksen laatimiseen liittyviä perusasioita ja keskeisiä ehtoja ja edellytyksiä.

Reims & Co Helsinki

Aleksanterinkatu 15 B, 6. krs
00100 Helsinki
Suomi

Facebook
LinkedIn
Instagram
Google Maps

T +358 9 622 0481
F +358 9 644 643

Ota yhteyttä